Obchodné podmienky platné do 31.12.2013

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.nabytok-elegancia.sk

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platí pre nákup v internetovom obchode nabytok-elegancia.sk. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim je Nábytek Elegance s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02394782, DIČ: CZ02394782. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218694, dne 5.12.2013. Tel: +420 776384848, e-mail: nabytek-elegance[zavinac]seznam[tecka]cz. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, všetko v znení noviel.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Predávajúci / dodávateľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Ak je kupujúcim spotrebiteľ, umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Reklamácia - je uplatnenie práv kupujúceho v rozpore s kúpnou zmluvou, ako aj uplatnenie práv kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Doba trvania akčných cien platí do vypredania zásob, pokiaľ nie sú stanovené doplňujúce informácie pri výrobku inak. Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatvorená v slovenskom alebo českom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia, nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má pred samotným odoslaním objednávky možnosť ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Ak nebudete s tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky. My vám podľa vášho výberu vrátime peniaze alebo vymeníme tovar za iný.

Odstúpenie od zmluvy

Internetový obchod nábytok-elegancia.sk poskytuje spotrebiteľovi podľa Občianskeho zákonníka ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy možno aj telefonicky alebo emailom pred expedíciou tovaru.

Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý je zhotovené na objednávku presne podľa Vášho priania (výroba sedacie súpravy vo vybranom poťahu, výroba nábytku vo vybranom morenie, atď).

Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, zašlite nám tovar vrátane kópie dokladu o kúpe tovaru (faktúra, účtenka-daňový doklad) a sprievodného listu, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

V prípade, že vrátený tovar bude neúplné, poškodené či viditeľne opotrebované, budeme uplatňovať voči kupujúcemu požiadavku na náhradu škody.

Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prijatý.

Vrátenie peňazí

Peniaze budú kupujúcemu vrátené v lehote do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

V prípade vrátenia tovaru budú peniaze zaslané kupujúcemu inkasnou zloženkou.

Na žiadosť kupujúceho budú peniaze vrátené na bankový účet.

 

Reklamačný poriadok

Záručná doba

Pre kupujúceho je záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedená dlhšia. Záruka presahujúca 24 mesiacov a jej podmienky sú vyznačené na záručnom liste. Záručná doba začína plynúť prevzatím doručeného tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe začne záruka bežať znovu od prevzatia novej veci.

Záručný list

Predávajúci poskytuje záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje, ktoré musí obsahovať záručný list, napríklad faktúra alebo účtenka-daňový doklad. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom najmä rozumie, že predávaná vec je bez vád a že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Kontrola zásielky

Pri prevzatí zásielky sa spotrebiteľovi doporučuje prekontrolovať stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je spotrebiteľ povinný za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar neprevziať. V opačnom prípade môže byť reklamácia zamietnutá ako neoprávnená.

Uplatnenie reklamácie

Za všetkých okolností sa snažíme vyjsť v ústrety zákazníkovi. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu.

Upozorňujeme, že rozdiel v odtieni látok alebo dreva sa môže v reálnom prevedení líšiť o jeden až dva stupne od fotografie. Môže to byť napríklad spôsobené odlišným zobrazením Vášho monitoru.U jedálenských setov bude odtieň stoličiek a stola vždy úplne totožný. Upozorňujeme ale, že ak si zvolíte samostatne jedálenský stôl a samostatne jedálenské stoličky, môže sa stať, že budú každý od iného výrobcu a preto môže dôjsť k rozdielu odtieňov. Máme viac dodávateľov na jedálenské stoličky a jedálenské stoly a každý výrobca udáva iné farby odtieňov dřeva.Toto nie je dôvod na reklamáciu.

Výrobca s rovnakým označením spoznáte začiatočnými písmenami u kódu tovaru. (Napr. MA, DM, ...)

 

 

Zašlite reklamovaný tovar (pokiaľ možno vrátane kópie dokladu o nákupe tovaru, prípadne záručného listu a sprievodného listu so stručným popisom chyby) na našu adresu.

Naša adresa pre uplatnenie reklamácie je:

Nábytek Elegance s.r.o.
Studený Zejf 41
Písečná
790 82

Česká Republika

 

Kontaktná osoba pre reklamačné konanie:

Pavel Berčák
nabytek-elegance[zavinac]seznam[tecka]cz
tel: +420 776384848

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

O prijatí reklamovaného tovaru bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Na chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku, v rozpore s návodom na použitie, sa záruka nevzťahuje.

Riešenie reklamácie uplatnenej spotrebiteľom

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba prejaví tretíkrát.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje ak kupujúci výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenie reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú, novú vec bez vád alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy náleží spotrebiteľovi.

Ak bola reklamácia oprávnená, má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (najmä náklady na dopravu reklamovaného tovaru k nám).

Našim cieľom je vybaviť reklamáciu k spokojnosti kupujúceho.

Vzhľadom k tomu, že niektoré typy výrobkov sú zákazníkovi dodávané na zákazku zo zahraničia a doba spojená s prepravou a dodaním predstavuje 1-2 týždne, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na termíne pre vybavenie reklamácie dlhšom ako je 30 dňová lehota.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uschovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú odovzdávané osobné údaje zákazníkov v minimálnom rozsahu. Ten je nutný k bezproblémovému doručeniu zboží.

 


Kategórie nábytku
9 100
produktov
Celkový počet produktov v ponuke.
140
noviniek
Počet novo pridaných produktov do našej ponuky.
461
zákazníkov
Počet teraz nakupujúcich zákazníkov.
Zasielanie noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek a my Vás budeme pravidelne informovať o zaujímavých akciách, zľavách a novinkách.

Posledný newsletter