Obchodné podmienky pre Nábytok-Elegancia.sk platné od 1.1.2014

obchodnej spoločnosti Nábytek Elegance, s. r. o.
so sídlom Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
identifikačné číslo: 023 94 782
zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 218694
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.nabytok-elegancia.sk

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Nábytek Elegance, s. r. o., so sídlom Kaprova 42/14, 110 00 Praha, identifikačné číslo: 023 94 782, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 218694 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a spotrebiteľom alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.nabytok-elegancia.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.2. Ak nie je uvedené inak, obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred samotným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne uzatvorených podmienok. Obdobie trvania akciových cien platí do vypredania zásob, pokiaľ nie je stanovené doplňujúcou informáciou pri výrobku inak.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním, vynesením a montážou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním, vynesením a montážou tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej a Českej republiky.

2.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka),
b) kupujúcom a jeho kontaktných údajoch,
c) spôsobe úhrady kúpnej ceny a spôsobe dodania, ako aj informáciu o nákladoch spojených s dodávkou (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „dokončiť objednávku“ vo webovom rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom vzniká kliknutím na tlačidlo „dokončiť objednávku“ vo webovom rozhraní obchodu. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti v sklade predávajúceho na adrese U Bělidla 1273, 790 01 Jeseník,
b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 107-6193660247/0100, IBAN: CZ7401000001076414060297, SWIFT: KOMBCZPPXXX, vedený v Komerčnej banke, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“).

3.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním, výnosom a montážou tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 3.1. písm. c).

3.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnutej predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci, čo sa týka platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

IV. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Ak nie je uvedené inak, práva uvedené v tomto čl. IV obchodných podmienok prislúchajú iba kupujúcim spotrebiteľom. Kupujúci podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy iba zo zákonných dôvodov. Odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) sa na kupujúcich podnikateľov nevzťahuje.

4.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho, vyrobené jemu na mieru alebo pre jeho osobu.

4.3. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 4.2. či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to písomne do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho nabytok.elegancia@gmail.com.

4.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.3. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, pokiaľ tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

4.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.3. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to inkasnou zloženkou zaslanou na adresu bydliska či sídla kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho pri odstúpení je možné prostriedky vrátiť na jeho bankový účet. To platí aj pre prípady odstúpenia od zmluvy urobenej kupujúcim podnikateľom. Predávajúci je takisto oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

4.6. V prípade, že vrátený tovar bude neúplný, poškodený, v poškodenom obale, viditeľne opotrebený či zaslaný formou dobierky, nebude prijatý. To platí aj pre prípady odstúpenia od zmluvy urobené kupujúcim podnikateľom.

4.7. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred expedíciou tovaru. Tým nie je dotknutý čl. 4.2. a 4.3. týchto obchodných podmienok.

4.8. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. To platí aj pre prípady odstúpenia od zmluvy urobené kupujúcim podnikateľom.

4.9. Do termínu prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. To platí aj pre prípady odstúpenia od zmluvy urobené predávajúcim voči kupujúcemu podnikateľovi.

4.10. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. To platí aj pre prípady odstúpenia od zmluvy urobené kupujúcim podnikateľom.

V. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. Preprava objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., kuriérnou službou alebo našou prepravnou spoločnosťou. Dodacia lehota je 2 – 6 týždňov pri tvrdom nábytku (konferenčné stolíky atď.) a 2 – 8 týždňov pri čalúnenom nábytku (sedačky, pohovky) a začne plynúť dňom nasledujúcim po dni telefonického overenia objednávky s kupujúcim. Deň, keď bude tovar doručený na adresu kupujúceho, oznámi predávajúci kupujúcemu na jeho elektronickú adresu, popr. telefón uvedený v objednávke okamžite po tom, čo bude objednávka vybavená. Prepravca predávajúceho bude mať k dispozícii telefónne číslo kupujúceho pre prípad nezastihnutia na danej adrese.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je podnikateľ oprávnený od kupujúceho požadovať sumu 35,– eur ako náhradu nákladov spojených s doručením, a to za každé náhradné doručenie.

5.4. V cene tovaru ani v cene dopravy nie je zahrnuté vynesenie tovaru a montáž tovaru. Vynesenie i montáž tovaru je možné objednať. Ceny vynesenia, ako aj ceny dopravy sú uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou týchto obchodných podmienok. Predajca robí aj odbornú montáž nábytku, ktorej cenník je prílohou týchto obchodných podmienok. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade nerovnosti podlahy kupujúceho neručí za úplné nastavenie pántov na danom produkte. Objednávka montáže či vynesenia tovaru je záväzná a pri následnom odmietnutí má predávajúci právo na náhradu nákladov spojených s odmietnutím (najmä náklad na vyslanie viacerých osôb ku kupujúcemu).

5.5. Doprava je zadarmo pri objednávke nad 599,– eur. Tým nie je dotknutý čl. 5.3. týchto obchodných podmienok.

5.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu prepravnej spoločnosti predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru, prípadne samotný tovar (a na tento účel ho aj rozbaliť), a to pred vynesením tovaru v prípade, že vynesenie kupujúci zaisťuje sám. Pri zaistení vynesenia predávajúcim je možné kontrolu urobiť po vynesení. V prípade akýchkoľvek chýb je kupujúci povinný tieto bez meškania oznámiť tomuto prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. O tomto musí kupujúci predávajúceho bez meškania informovať.

5.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA (REKLAMÁCIA)

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za chyby veci sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až 627 a § 499 až § 510 Občianskeho zákonníka).

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
c) tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Ustanovenia uvedené v čl. 6.2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bolo chybný už pri prevzatí.

6.5. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar má chyby, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu na adresu jeho sídla alebo na elektronickú adresu nabytok-elegancia@gmail.com., popr. na adresu nabytek-elegance@seznam.cz.

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Náklady spojené s uplatnením práv z chybného plnenia hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie budú kupujúcim riadne preukázané výdavky uhradené.

6.7. Predávajúci vyhlasuje, že uvedené rozmery sú dané priamo od výrobcov a v dôsledku výrobného procesu sa môžu v niektorých prípadoch líšiť o 4 – 10 cm. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že rozdiel v odtieni látok alebo dreva sa môže v reálnom vyhotovení líšiť o jeden až dva stupne od fotografie, čo môže byť spôsobené napr. odlišným zobrazením monitora kupujúceho. Pri jedálenských setoch toho istého výrobcu (výrobca je značený počiatočnými písmenami kódu tovaru) je odtieň stoličiek a stola vždy absolútne totožný. Predávajúci dáva na vedomie, že pokiaľ kupujúci zvolí samostatne jedálenský stôl a samostatne jedálenské stoličky od rôznych výrobcov, môže dôjsť k rozdielu odtieňov. Taký rozdiel odtieňov nie je dôvodom na reklamáciu. Fotografie produktov sú iba ilustračné.

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, … (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané v čase neurčitom. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8. Kupujúci ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov vyhlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi z ustanovenia § 28 a § 29 tohto zákona.

8.9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

9.1. Kúpne zmluvy uzatvorené v rozhraní webu www.nabytok-elegancia.sk podľa týchto obchodných podmienok sa riadia v otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

9.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

9.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a cenník dopravy a vynesenia tovaru.

9.5. Predávajúceho je možné kontaktovať na elektronickej adrese nabytok-elegancia@gmail.com; na telefónnom čísle +421 907 159 122, +420 776 38 48 48 či prostredníctvom pošty na adrese Nábytek Elegance, s. r. o., Pod Krejcárkem 975/2 130 00 Praha 3.

 

Nenechajte si ujsť žiadnu výhodnú akciu

Zaregistrujte sa k bezplatnému zasielaniu noviniek a akcií z nášho obchodu priamo na váš email.

Dovoz zadarmo

Nábytok od 800 EUR
privezieme zadarmo

Výnos

Nábytok vám vynesieme
až do bytu

S nami ušetríte

Akčná ponuka
nábytku

Nízké ceny

Garancia trvale
nízkych cien