Súkromie a cookies

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Nábytek Elegance s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

1.1.Nábytek Elegance s.r.o. so sídlom Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3; identifikačné číslo: 023 94 782; zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 218694; pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nabytek-elegance.cz (ďalej len "správca").

1.2.Kontaktní údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Nábytek Elegance, U Bělidla 1273, 79001 Jeseník, adresa elektronickej pošty nabytek-elegance@seznam.cz, telefón +420 776 384 848.

1.3.Správce nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.Objednávkový formlulář

2.1.1.Prostřednictvím objednávkového formulára máte možnosť uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia pre vybavenie objednávky na stránkach https://www.nabytek-elegance.cz/nakupni-kosik. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

2.1.2.Účel: Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru

2.1.2.1.Rozsah spracovávaných informácií: Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, adresa pre doručenie, adresa pre fakturáciu

2.1.2.2.Právní titul: Nevyhnutnosť pre výkon zmluvy

2.1.3.Účel: Vedenie účtovníctva

2.1.3.1.Rozsah spracovávaných informácií: osobné a fakturačné údaje

2.1.3.2.Právní titul: Plnenie právnych povinností

2.1.4.Účel: Zaslanie ponuky produktov a služieb Našej spoločnosti

2.1.4.1.Rozsah spracovávaných informácií: e-mailový kontakt

2.1.4.2.Právní titul: Oprávnený záujem spočívajúci v zasielanie obchodných informácií svojim predchádzajúcim zákazníkom podľa zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti. Kedykoľvek sa ale môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom e-mailu.

2.2.Marketing - zasielanie newsletterov

2.2.1.Účel: zasielanie newsletterov

2.2.1.1.Rozsah spracovávaných informácií: e-mailový kontakt

2.2.1.2.Právním základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

2.3.Kontaktní formulár

2.3.1.Účel: Zodpovedanie otázky

2.3.1.1.Jméno, priezvisko, e-mailový kontakt, obsah správy

2.3.1.2.Právním základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

3.1.Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sa líši podľa jednotlivého účelu spracovania a sú uložené po nevyhnutne n utnou dobu:

3.1.1.Účel: Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru

3.1.1.1.Doba spracovanie: 10 rokov

3.1.2.Účel: Zaslanie ponuky produktov a služieb

3.1.2.1.Doba spracovanie: 10 rokov

3.1.3.Účel: Zodpovedanie dotazu Subjektu údajov

3.1.3.1.Doba spracovanie: 1 rok

4. DALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

4.1.Všechny spomínané osobné údaje my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

4.1.1.Dalšími príjemcovia Vašich osobných údajov budú:

4.1.1.1.Poskytovatelé cloudových služieb a ďalšie dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy;

4.1.1.2.poskytovatelé SMS, e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;

4.1.1.3.účetní, daňoví poradcovia

4.2.Správce nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

5.1.Za podmienkami nariadenia máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

5.2.Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom:

5.2.1.Marketing - zasielanie newsletterov

5.2.1.1.Souhlas môžete zrušiť priamo v pätičke zaslaného emailu

5.2.2.Zodpovězení dotazu Subjektu údajov

5.2.2.1.Souhlas môžete zrušiť žiadostí na emailovej adrese nabytek-elegance@seznam.cz

5.3.Pokud by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktu na Úrad na ochranu osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

5.4.V prípade udelenia Súhlasu nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

5.5.Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, po akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či je používame na automatizovanému rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). Žiadosť môžete zaslať na email nabytek-elegance@seznam.cz

5.6.Vaším právom je tiež právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracováva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

5.6.1.Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

5.6.2.Vaše osobné údaje spracúva Naša spoločnosť nezákonne;

5.6.3.odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať;

5.6.4.vznesete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. Zasielanie obchodných oznámení);

5.6.5.vznesete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Nášho oprávneného záujmu, a ak nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na vymazanie;

5.6.6.existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov;

5.6.7.naše spoločnosť spracováva osobné údaje dieťaťa, bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas k takémuto spracovaniu

5.6.8.dovolujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, keď Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je najmä situácia, kedy po nás spracovaní Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, Naša spoločnosť Vás bude informovať o dôvode, na základe, ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané aj napriek Vašu výslovnú žiadosť o výmaz osobných údajov.

5.7.Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

6. COOKIES

6.1.Při prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a prichádzate ak vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affilaite a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Definíciu nájdete napr. Na tomto odkaze: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

6.2.Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

6.3.Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Nemožno však dokončiť objednávku, pretože tieto údaje sú nutné pre odovzdanie informácií medzi systémami. Viac ohľadom dokončenie objednávky sa dočítate v našich Obchodných podmienkach.

6.4.Používání cookies môžete na svojom počítači zakázať. Ako?

6.4.1.Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

6.4.2.Google Chrome: https://support.google.com/

6.4.3.Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

6.4.4.Opera: help.opera.com

6.4.5.Safari: https://support.apple.com/

6.5.Koho využívame pre spracovanie?

6.5.1.Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.2.Služby Google Adwords, prevádzkovanej Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://privacy.google. com / businesses / processorterms /. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.3.Služby Seznam zboží.cz, prevádzkovanej Seznam.cz, as, IČO: 261 68 685, so sídlom Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00 v súlade so Zásadami ochrany súkromia na https://napoveda. seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/podminky-pokrocile-mereni-konverzi/

6.5.4.Služby Seznam sklik.cz Z retargeting sa môžete odhlásiť tu: http://www.imedia.cz/no-cookie

6.5.5.Služby heureka.cz, Heuréka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín; v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/60/vop-uzivani-portalu-heurekacz-pro-obchodniky-final-1.pdf. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.6.Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.7.Služby Adform, Adform A / S, Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Denmark, Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Adform A / S, v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Všetky takto získané dáta budú spracovaná anonymne.

6.5.8.Služby Hotjar Limited, Hotjar Limited, a private limited liability company registered under the Laws of Malta with company number C 65490, having its registered address situated at Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.hotjar.com/legal. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

Nenechajte si ujsť žiadnu výhodnú akciu

Zaregistrujte sa k bezplatnému zasielaniu noviniek a akcií z nášho obchodu priamo na váš email.

Dovoz zadarmo

Nábytok od 800 EUR
privezieme zadarmo

Výnos

Nábytok vám vynesieme
až do bytu

S nami ušetríte

Akčná ponuka
nábytku

Nízké ceny

Garancia trvale
nízkych cien